Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-11-28

Gå och cykla till skolan

Barnen rör sig allt mindre. Vi använder bilen mer och mer. Det påverkar barnens rörelse och fysiska lek på mer än ett sätt.

 • Det ökade antalet bilar har gjort att barns möjligheter att vara ute och röra sig, cykla och leka på egen hand, har begränsats avsevärt.
 • Det ökade bilanvändandet har medfört att föräldrar i allt mindre utsträckning promenerar eller cyklar med sina barn.
 • När man ska förflytta sig väljer man i stor utsträckning bil.
 • Att skjutsa barn till aktiviteter, till skola och annat har i dag blivit rutin för många familjer.

Cykla istället för korta bilresor

Om alla cyklar eller går istället för att ta bilen på sträckor under 5 km halverar vi antalet bilresor.

Vilket färdmedel man väljer spelar stor roll för hur miljön påverkas. Och ska man bara förflytta sig en kort sträcka, ja då mår miljön definitivt bäst om man väljer att gå eller cykla.

 • Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än 5 km.
 • Cykeln är minst 30 gånger energisnålare än bilen räknat per personkilometer.
 • En personbil skulle behöva minska sin bensinförbrukning till 0,02 l/mil eller mindre för att vara lika effektiv som en cykel.

På egna ben till skolan

Föräldrar som skjutsar sina barn till skolan i bil har blivit ett snabbt ökande fenomen. Det finns många orsaker till att föräldrar skjutsar sina barn till skolan, trots att vägen dit inte alltid är så lång. I SKL:s rapport från 2013 ”Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan” beskrivs att de vanligaste skälen till att skjutsa är att det är mest praktiskt för familjen för att få ihop livspusslet och att föräldrarna tycker att vägen till skolan är farlig. Att skjutsa sina barn anses också vara ett sätt att visa engagemang.

Missriktad omtanke

Det går dock inte att bortse ifrån att denna omsorg också för med sig negativa aspekter. Trängseln blir stor och farliga situationer uppstår när föräldrar lämnar sina barn med bil på platser som inte alls är dimensionerade för stor mängd biltrafik. Troligt är också att många av de som kör för fort utanför skolorna är föräldrarna själva. Precis det som man vill skydda sitt eget barn ifrån. Skjutsade barn missar dessutom ett tillfälle att röra på sig. Även miljön blir lidande.

7–9 år

Fortsätt att gå med ditt barn!

Barn utvecklas olika och det är du som känner ditt barn allra bäst. Men överskatta inte kompetensen i trafiken! Trafiksystemet är komplext och det är mycket att förhålla sig till, och dessutom förändras situationen hela tiden.

Ditt barn är fortfarande ganska kort, har inte fullt utvecklad syn och hörsel och styrs framför allt fortfarande mycket av fantasin. Han eller hon kan säkert rabbla många trafikregler, men är ändå inte en säker trafikant!

Beroende på hur trafikmiljön ser ut kanske barnet i 8-årsåldern kan gå en del av vägen själv för att vid 9 år kunna gå hela vägen till skolan/skolskjutsen.

Cykla gärna tillsammans, men bara på cykelbanor och där trafiken är begränsad.

10-12 år

Cykla eller inte cykla?

Om du ska låta ditt barn göra det beror framför allt på hur vägen till skolan eller skolskjutsen ser ut, men också hur ditt barn är.

Om det är cykelbana hela vägen är det en bra idé att låta barnet cykla. Om trafiken är starkt begränsad och i låg hastighet kanske barnet kan cykla, men fundera en gång extra! Kanske kan man börja med att låta barnet cykla en del av vägen? Viktigt är också att barnet cyklat mycket innan, tillsammans med dig som förälder eller någon annan vuxen.

Trafikolyckor med barn sker oftare på fritiden än på väg till skolan, troligen för att vi vuxna pratar mycket om skolvägen. Fundera också på hur ditt barn tar sig till fotbollsplanen, lekplatsen, kompisar mm. Är vägen säker? Är det OK att cykla eller är det bättre att gå?

Cykelhjälm förstås

Självklart ska ditt barn använda cykelhjälm! Både för att det är lag och för att det skyddar barnets hjärna vid en olycka. Det är viktigt att du som förälder kräver att barnet alltid använder cykelhjälm, men det underlättar betydligt om du föregår med gott exempel!

Reflexer när det mörknar

Kom ihåg reflexerna så fort det börjar mörkna på eftermiddagar och morgnar. Reflexerna behövs både i stan och på landet. Så fort höst- och vinterjackan plockas fram är det klokt att ta fram en reflex eller två och lägga i fickorna. Tänk på att reflexer även behövs av vuxna!

Vad kan man som förälder göra?

 • Träna med barnen att gå till skolan för att sedan kunna släppa iväg dem själva när de visat att de klarar det. Utforska om det finns vägar som är mer trafiksäkra än den närmaste. Utgå från trafikens hastighet, trafikmängd, om det finns trottoar eller cykelbana, om barnet måste korsa en väg eller en större utfart, om det finns belysning osv.
 • Gå samman med andra föräldrar och organisera ”vandrande skolbussar”. Man turas om att promenera med sina och andras barn till skolan. Den tidsmässiga belastningen blir liten om man delar på ansvaret. Man kan också ha en ”cyklande skolbuss”, men inte med fler barn än den vuxne kan överblicka och barnen ska inte vara för små.

Ett barn som får gå med sällskap lär sig gå på egen hand tidigare än ett barn som alltid skjutsas. Den som från början vänjer sig vid att dagligen gå eller cykla får det som en självklar vana. Det leder till en bättre hälsa också i det vuxna livet. Barn behöver vistas i det offentliga rummet för att lära sig trafik.

Att förändra en vana

Det går att minska skjutsandet. Som förälder kan man behöva fundera över om det finns alternativ till att ta bilen till skolan, om barnet kan ta sig dit på annat sätt. Samtidigt är det viktigt att understryka att inget barn kan tränas över sin mognad, t ex är det först i 10-12 årsåldern man kan förvänta sig att ett barn klarar sig helt på egen hand i trafikerade miljöer.

En ond cirkel

Det finns flera orsaker till att föräldrar allt oftare väljer att ta bilen. Samhället är stressigt, man har nästan alltid bråttom och som förälder känner man sig dessutom ofta orolig över att ens barn kan råka ut för något hemskt.

Men även om skjutsandet handlar om bästa välvilja så blir det till slut en ond spiral – som föräldrar som skjutsar sina barn för att undvika att de blir påkörda av andra barns föräldrar.

Om man nu måste ta bilen?

 • Skjutsa bara halva vägen. Det är bättre för barnet att gå någon del av sträckan än ingen alls, och det blir färre bilar runt skolan. Följ med i början och så småningom kan barnet klara att gå allt längre på egen hand.
 • Samåk, ta med fler barn i området som annars också skulle ha skjutsats till skolan.

Bättre miljö

Vårt mål är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Tanken är att elever, föräldrar och personal, på ett lustfyllt sätt, ska upptäcka det positiva i alternativa färdsätt, som sparar pengar och miljö samt förbättrar hälsan. Ett smart och sunt sätt att färdas, helt enkelt.

Visste du att barn som går eller cyklar till och från skolan:

 • Har bättre motoriska färdigheter, lungfunktion, högre energi-förbrukning och emotionell hälsa.
 • Är mer fysiskt aktiva under hela skoldagen och involverar sig i mer ansträngande lek.
 • Upplever att de känner sig piggare och har lättare för att koncentrera sig på lektionerna och detta gynnar i sin tur inlärningen.
 • Kan få 30-50% av sin dagliga dos fysisk aktivitet tillgodosedd.
 • Får förtroende och träning i att ta sig fram i sin närmiljö, blir handlingskraftiga och får bättre självförtroende.
 • Utvecklar bättre trafikfärdigheter