Kultur i skolan

Kultur stimulerar känsla, fantasi och språk. Kultur i sina olika former ger människan redskap att bättre förstå både sig själv och andra. Med känslans och fantasins hjälp kan man leva sig in i en annan kultur eller i en annan tid. Det är viktigt att alla barn och ungdomar får uppleva det direkta mötet med levande kultur och ges möjlighet att utveckla sitt eget skapande.

Det finns mängder av forskning som pekar på kulturens positiva inverkan på många olika områden. Forskare menar att kultur bidrar till bättre skolresultat, minskad stress, förbättrad hälsa, ökad entreprenörskap samt gynnar språkutveckling och skapar en känsla av tillhörighet bland barn och unga. Kultur har, oavsett definition, inverkan både på oss som individer och på de samhällen vi bor och verkar i. Kultur ger perspektiv och verktyg för att ifrågasätta oss själva och skeenden i världen omkring oss. Kultur kan skapa sammanhang, tillhörighet och gemenskap.

Program för Kultur i skolan HT 2019PDF

Årskurs 2 och årskurs 6 erbjuds också unik möjlighet att se teater från Kina när Children's Art Theatre of China besöker Sverige och Falköping! Mer information i inbjudanPDF.

Tre munkar av Children's Art Theatre of China

"Tre munkar" med Children's Art Theatre of China

Kulturgarantin och Skapandeskola

Kulturgarantin är en handlingsplan i arbetet med kultur för barn och unga i Falköpings kommun och ska på ett tydligt sätt förklara verksamhetens struktur samt vilka kulturverksamheter Falköpings kommun erbjuder barn och unga både i skolan och på fritiden. Målen och riktlinjärna för verksamheten kommer från följande styrdokument.

Falköpings kommuns kulturstrategi Barnkonventionen Grundskolans läroplan LGR11 Förskolans Läroplan LPFÖ98

Kulturgaranti 2019 - 2020PDF

Utöver kulturgarantin söker kommunen varje år Skapande Skola bidrag från statens kulturråd.

Med hjälp av Skapande skola-medel vill kommunen ge förskolorna/skolorna möjlighet att bredda de insatser som redan görs för att stärka kulturens roll i lärandet. Skapandeskola i Falköping har ett tydligt fokus på eget skapande med stort variation av kulturuttryck.

Utgångspunkten för arbetet med skapande skola är skolans läroplan och Falköping kommuns handlingsplan för Skapandeskola/förskola. 

http://www.kulturradet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturombudsgruppen

Kulturombudsgruppen formulerar och strukturerar arbetet med kultur i skolan, väljer ut gemensamma projekt och fungerar som kontaktvägen in i skolan. Gruppen samordnas av kulturstategen. I gruppen finns representanter alla kommunens grundskolor och gymnasiet. Ingår gör även representanter från biblioteken, museet, musikskolan och förskolan. Gruppen ansvarar även för att eleverna och lärararnas inflytande och delaktighet i urval av projekt inom kultur i skolan. Kulturombuden på alla skolor samlar in behov och önskemål från elever och lärare samt gör utvärderingar av genomförda kulturprojekt.