Gymnasieskolan modersmål

Modersmål gymnasieskolan

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter.

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen.

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Förståelse av modersmålet inom olika områden.

2. Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.

3. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.

4. Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.

5. Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.

6. Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.

7. Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.

Kurser i ämnet

Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.

Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

Modersmål — aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.

Gymnasieskolan

Modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning är ett eget ämne på gymnasiet. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Modersmålslärare kommer ofta från det kultur- och språkområde de undervisar om . Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.
 

Studiehandledning på modersmål
Ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Föräldrar och skola samtalar om elevens behov av studiehandledning. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Organisationen i gymnasieskolan
När ungdomarna börjar gymnasieskolan kan de fortsätta läsa sitt modersmål. Modersmål kan läsas inom kursplanen som individuellt val, språkval (moderna språk) eller som utökad studiekurs utanför timplanen. Gymnasiekurserna omfattar totalt 250 poäng. Beroende på elevunderlag och resurser erbjuder kommunerna olika möjligheter till modersmålsundervisning på gymnasiet.

Vilka är de nationella minoritetsspråken?
De nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och romani chib, finska och jiddisch har utökade rättigheter när det gäller stöd och undervisning i och på modersmål.

Hur ansöker man om plats?
Föräldrarna och eleven ska vända sig till skolan eller till kommunen för att fråga undervisning. Det är föräldrarna och eleven som bestämmer om man vill ansöka, inte personal på skolan. Skolan bör dock informera föräldrar när det är tid för ansökan och hur de ska göra. Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning på gymnasieskola. Modersmålsundervisning är frivillig och kostnadsfri för föräldrarna.

Vem ansvarar för stöd, undervisning och studiehandledning?
Kommunen har huvudansvar för gymnasieskolan. Kommunen har stor frihet att avgöra hur verksamheten ska organiseras för att nå de riktlinjer staten satt upp. En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever och man kan finna lämpliga lärare. Modersmålundervisning kan samordnas mellan flera skolor för att skapa tillräckligt stora grupper. Fristående gymnasieskolor har liknade ansvar för stöd undervisning och studiehandledning som den kommunala skolhuvudmannen.