Grundskolan modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.

De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Studiehandledning på modersmål

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Föräldrar och skola samtalar om elevens behov av studiehandledning. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsundervisning är inte en nybörjarundervisning. Eleverna ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. För minoritetsspråk (se ruta i högerspalten) gäller dock att undervisning kan ges till barn som inte talar språket hemma varje dag. Även adoptivbarn, som av förklarliga skäl inte talar modersmålet hemma har rätt till undervisning på sitt modersmål. Med dagens regler gäller kraven på grundläggande kunskaper även modersmålsundervisning för adoptivbarn samt undervisning i de nationella minoritetsspråken. Modersmålsläraren i samverkan med rektor avgör om eleven har grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål. Modersmålslärarna kan vid sidan av kursplanen få vägledning i sin bedömning genom att använda olika språkbedömningsverktyg.

Hur ansöker man om plats för sitt barn?

Föräldrarna ska vända sig till skolan eller till kommunen för att fråga om undervisning. Det är föräldrarna som bestämmer om man vill ansöka, inte personal på skolan. Skolan bör dock informera föräldrar när det är tid för ansökan och hur de ska göra. Modersmålsundervisning är frivillig och kostnadsfri för föräldrarna.

Vem ansvarar för stöd, undervisning och studiehandledning?

Kommunen har huvudansvar för skolan. Kommunen har stor frihet att avgöra hur verksamheten ska organiseras för att nå de riktlinjer staten satt upp. En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever och man kan finna lämpliga lärare. Modersmålundervisning kan samordnas mellan flera skolor för att skapa tillräckligt stora grupper.
_________________________________________________________