Avgifter och regler fritidshem

Tänk på att om familjen har obetald barnomsorgsavgift kan köanmälan göras, men plats erbjuds först när skulden är reglerad.

Maxtaxa

Från och med 1 januari 2020 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2018. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 49 280 kr per månad 2020.

Fritidshem


% av inkomst

Dock högst...

Barn 1

2%

986 kr

Barn 2

1%

493 kr

Barn 3

1%

493 kr


Barn nr 1 = yngsta barnet
Barn nr 2 är alltid barn 2 oavsett förskola 1-5 år eller fritidshem

  • Högsta sammanlagda taxa är, per månad: 2 957 kr
  • Avgiften betalas 12 månader per år - Avgiften ändras inte vid semester,
    sjukdom mindre än 14 dagar eller annan frånvaro.

Ansöka om plats på fritidshem

Uppsägning av fritidshemsplats

Uppsägning ska göras 2 månader i förväg.

Du säger upp ditt barn placering via vår självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det räcker inte att meddela fritidshemmet att ditt barn ska sluta. Uppsägningstiden är två månader.

Den dag vi får i din uppsägning räknas som uppsägningsdag. Från och med den dagen kommer avgiften att faktureras ytterligare två månader (Detta gäller inte vid arbetslöshet.)
Sista närvarodag kan vara mitt i en pågående månad.

Uppsägning vid arbetslöshet

Om du blir arbetslös och ditt barn har en fritidshemsplacering får barnet inte ha kvar sin plats. Du måste säga upp placeringen via vår självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det räcker inte att meddela fritidshemmet att ditt barn ska sluta.

Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid. Det är därför viktigt att du anger att anledningen till uppsägningen är arbetslöshet.

Öppettider fritidshem

Var vänlig kontakta respektive fritidshemlänk till annan webbplats för öppettider.
De informerar dig om vilka tider som gäller just för sin verksamhet.

Schema

All tid ska vara schemalagd och stämma överens med behovet av tillsyn.

Schematiderna lägger du lätt in via webben.

www.falkoping.se/e-servicelänk till annan webbplats

Betalning

Avgiften för placering av ditt/dina barn debiteras innevarande månad och avser en kalendermånad.

Avgiften betalas 12 månader per år - Avgiften ändras inte vid semester, sjukdom mindre än 14 dagar eller annan frånvaro.

Utebliven betalning av avgift medför att ni mister er plats.

Du kan betala via autogiro eller e-faktura om du vill.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift registreras via webbenlänk till annan webbplats vid samtliga barnomsorgsformer:

  • innan barnet börjar på fritidshemmet
  • när familjen ändrar inkomst
  • när familjeförhållanden ändras
  • efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen

Den som erhållit en plats inom fritidshem är skyldig att lämna inkomstuppgift.

Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren, Försäkringskassan och Skatteverket.

Avgiftsgrundad inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
• Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
• Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
• Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
• Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
• Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
• Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
• Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
• Skattepliktig livränta
• Inkomst beskattad i utlandet
• Övriga inkomster

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar ska jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och

1. har eller haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress.

Med makar ska också jämställas par som lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress.

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg skall båda vara platsinnehavare.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Ändrad inkomst

Det är förälders ansvar att anmäla ändrad inkomst och ändrade familjeförhållanden så snart de blivit kända. Om sådan anmälan inte har gjorts och för låga barnomsorgsavgifter har betalats, har kommunen rätt att retroaktivt efterdebitera obetalda avgifter.

Omsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn mellan 1-12 år vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Denna omsorg är förlagd till Hästbackens förskola.

Läs mer om omsorg på obekväm tid