PROJEKTSIDA FÖR PLATÅSKOLAN

sdf

Platåskolan – där kunskapen sitter som berget

Platåskolan är planerad att byggas centralt i Falköping nära det gamla stenbrottet vid korsningen Trädgårdsgatan och Holldendergatan. Det gamla stenbrottet kommer utgöra en unik och spännande utemiljö. Skolan och platsen blir en tydlig symbol för att vi sätter våra barn och unga i centrum och ger alla rätten till en likvärdig utbildning.

Platåskolan är ritad av arkitektkontoret Tengbom som är ett av världens äldsta och mest innovativa arkitektkontor.Tengbom har lång erfarenhet av att skapa skolor med moderna lärmiljöer och är också drivande i skolprojekt när det gäller utemiljöer. De har nu ritat Platåskolan, en byggnad på 3300 kvadratmeter i fyra våningar.

Platåskolan fick sitt namn efter en namntävling bland kommunens elever med motiveringen, "Platåskolan – där kunskapen sitter som berget".

En skola där du har möjlighet att finnas utifrån dina förutsättningar. Här lägger du grunden för språnget in i framtiden och framtidens arbetsplatser.


Tengbom har i gestaltningen inspirerats av platåbergens uppbyggnad. Platåskolans form är som ett platåberg med skarpa kanter, plant svart tak och två större sprickor i berget som ger huvudentréernas öppningar. Byggnadens färger är också hämtade från platåbergen med hård diabas och urbergets och kalkbergets melerade färgtoner

Du kan själv ta en titt på hur Platåskolan kommer se ut i sin rätta miljö från fem olika vinklar. Runtom på området sitter det skyltar med QR-koder som du kan scanna med din telefon. Du kan också scanna koderna här på sidan eller klicka på dem.

Karta över skolans område som visar var skyltar med QR-koder sitter
QR-kod 1
QR-kod 2
QR-kod 3
QR-kod 4
QR-kod 5


BYGGPLANEPROCESSEN

I mars 2017 fattades beslut om en ny skolorganisation i Falköpings kommun, i det beslutet ingick bland annat att bygga en ny högstadieskola i Falköping. Ända sedan dess har förberedelserna för ett nytt högstadium pågått. Det är ett grundligt förarbete som gjorts de här åren, både vad det gäller byggnaden och dess placering och skolan som lärmiljö och arbetsplats.

Detaljplan

En detaljplan visar och beskriver bestämmelser om hur man får bebygga och använda mark och vatten i ett speciellt område. En detaljplan består av flera saker, plankarta, planbeskrivning och miljökonsekvens-beskrivning. Alla som berörs av pågående detaljplanearbete får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Detaljplanering är till för att kommunen ska göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas och samspela med sin omgivning, med målet att få en god bebyggelseutveckling.

Detaljplanen för Gamla stan 2:26 korsningen Hollendergatan-Trädgårdsgatan, alltså marken som är planlagd för bygget av Platåskolan, antogs av kommunfullmäktige i juni 2019. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen och domstolen lämnade besked i mars 2020 att de inte såg skäl att upphäva detaljplanen och avslog de överklaganden som kommit in. Den domen har nu i sin tur överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och ett avgörande i det ärendet väntas innan hösten 2020.

Staden som växer, med fortsatt utveckling av centrum.

Bygglov

Efter att kommunen lämnande in bygglovsansökan för att få bygga Platåskolan i maj beviljades lovet i slutet av juni.

En bygglovsansökan innebär att man söker lov för att bygga och ansökan innehåller ett stort antal handlingar som bland annat teknisk beskrivning med planritningar och fasadritningar.

Om detaljplanen vinner laga kraft kan det första spadtaget för den nya högstadieskolan Platåskolan tas till hösten.

bild detaljplan


PROGRAMGRUPP OCH PLANERING

Rektorerna ger en inblick i arbetet

Sedan våren 2019 har en programgrupp arbetat med att ta fram skisser på byggnad, utemiljöer och trafiklösningar. Programgruppen är en samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, arkitektfirman Tengbom och entreprenör Skanska.

I programgruppen har de fyra blivande rektorerna medverkat tillsammans med representanter från avdelningarna fastighet, park och gata, kost samt företagen Skanska och Tengbom. Arbetet har utgått från funktionsprogrammet och sedan utvecklats via workshops, studiebesök, diskussioner och skisser.

Dialog och samverkan har förts med lärare i olika ämnesgrupper och med fackförbund. För att säkerställa behovet av teorisalar, grupprum och ämnessalar har Skola24 bidragit genom att göra en provkörning av schema för hela skolan.

Det finns också samverkansgrupper med representanter från flera andra förvaltningar, som arbetar med social hållbarhet och säkerhet.

rektorerna

Rektorerna Tommy, Maria, Henrik och Ulf

Rektorerna Tommy Forsberg, Maria Burlin, Henrik Rydberg och Ulf Svensson arbetar sedan i höstas en dag per vecka med planering och organisation av den nya högstadieskolan. Rektorsteamet får stöd i arbetet genom handledning av Karlstad universitet - Likvärdig skola, inom Skolverkets projekt: Samverkan för bästa skola.

– Det är riktigt roligt och utvecklande att vara delaktiga hela vägen. Förutom vårt funktionsprogram och våra egna tankar har det varit viktigt för processen att även engagera referenspersoner från olika delar av verksamheten. Vi känner att vi har fått goda förutsättningar för att det ska bli bra, säger rektorerna Maria, Henrik, Tommy och Ulf.

möte programgrupp

Workshop programgrupp


SKOLELEVER DELAKTIGA I PROCESSEN

Engagerade elever med i utformningen av utemiljön

En självklarhet har varit att göra skolelever delaktiga under processens gång. De har framfört tankar och idéer om hur bra lärmiljöer skapas, både för skolbyggnaden och utemiljön. Representanter från elevråden har deltagit i en workshop med Tengboms arkitekter för att ge konkreta tips inför planeringen av Platåskolans utemiljö. Allt för att skapa en skola som både blickar mot framtiden och som bygger på väl genomarbetade lösningar och funktioner.

Workshop och QR-vandring med elever

Tengbom arkitekter har haft workshop med elever kring utformningen av utemiljön kring Plaåskolan. Eleverna har bland annat gått en QR-vandring i naturen kring det gamla stenbrottet. Med hjälp av sina mobiltelefoner och utifrån tre olika QR-punkter, kunde de se VR-bilder och få en uppfattning om skolbyggnadens placering och ytorna för skolans utemiljö.

Med hjälp av skisser och färgpennor markerade eleverna var de ville ha aktiva, trygga och lugna zoner, bra belysning, gångstråk och parkeringar för cyklar, mopeder och EPA-traktorer. De markerade var de ville mötas och hänga, ha en scen och var uteklassrum kunde placeras. Eleverna hade även önskemål om dricksfontäner, utekök, växthus, möjlighet till olika typer av bollsporter, löpslingor, musikstationer med högtalare med mera. Utsmyckningar i form av belysning, konst och växter är också viktigt för att skapa trivsel i utemiljön.

elever qrvandrar

QR-vandring med elever och arkitekter

Vi bygger med fokus på trivsel och trygghet, för växande kreativitet, kunskap och kamratskap.


BUDGET

Största investeringen någonsin

l februari 2020 antog kommunfullmäktige en projektbudget på 386 miljoner kronor för Platåskolan. Det är den enskilt största investeringen hittills i kommunens historia.

I projektet ingår en fullt färdig byggnad inklusive inredning, möblering samt utemiljö. Projektet innefattar även ombyggnationer inom allmän platsmark i form av gata på Hollendergatan och Trädgårdsgatan, ny rondell i den korsningen samt ny gång och cykelbana genom Hollendergatan och Trädgårdsgatan.

Dessutom ska parkytor byggas om med bland annat en bullervall längs med Hollendergatan. Avgränsning för projektet är inom den aktuella detaljplanen.

Investeringen på totalt 386 miljoner kronor finns budgeterad i kommunens flerårsplan för 2020–2022. Projektet upphandlas som en partneringentreprenad och utsedd entreprenör är Skanska Sverige AB.

skiss platå

En ny modern skola som ligger i framkant i vårt digitala samhälle.