Bakgrund till den nya skolorganisationen

Bakgrund och beslut

Skolinspektionens besök i Falköping 2014 och PwC:s övergripande kommunrapport 2015 visade på att skolan i Falköpings kommun inte ger eleverna i Falköping förutsättningar till en likvärdig utbildning.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt därför att genomföra en detaljerad genomlysning av skolorganisationen i kommunen.

Uppdraget med genomlysningen gick till PwC som efter genomgång av fakta, statistik, intervjuer av pedagoger, rektorer, förskolechefer och fackliga företrädare kom med en slutlig rapport i oktober 2016. Denna rapport gav politiken tre förslag till omorganisation av Falköpings skolorganisation.

Utifrån PcW:s genomlysning och slutsatser följde politiska diskussioner i barn- och utbildningsnämnden. Ett förslag togs fram på ny skolorganisation som innebar en renodling av grundskoleverksamhetet genom att omvandla huvuddelen av nuvarande skolenheter till F-6 skolor, att det fortsatt skall finnas 7-9 skolor i Stenstorp och Floby samt att en ny 7-9 skola skall byggas i centralorten. Vidare innebar förslaget att en ny särskola F-6 skall byggas vid Vindängenskolan och att särskolan 7-9 (10) skall byggas i anslutning till den nya 7-9 skolan. Allt för att bättre möta läroplanens krav.

Förslaget innebar även en avveckling av fyra skolenheter: Åttagårdsskolan, Yllestad skolan, Åsleskolan och Torbjörntorpsskolan.

Efter att förslaget varit ute på remiss under hösten 2016/vintern 2017 antogs det i kommunfullmäktige 2017-03-27.

Tidsaxel

Skiss

Klicka på bilden för pdf-fil


2014

 

 2015

 

Skolinspektionens besöker Falköpings grundskolor.

 

 PwC levererar en övergripande kommunrapport.

(Kommunstyrelsen fick 2015 i uppdrag att genomföra en genomlysning av den kommunala verksamheten).

Både skolinspektionens besök och PwC:s övergripande kommunrapport belyser att skolan i Falköpings kommun inte ger eleverna i Falköping förutsättningar till en likvärdig utbildning.

 

2015
Utifrån skolinspektionens påpekanden och PwC:s kommunrapport gör Barn- och utbildnings-nämnden en detaljerad genomlysning av skolorganisationen i kommunen med hjälp av PwC. Genomlysningen sker med hjälp av fakta, statistik, intervjuer av pedagoger, rektorer, förskolechefer och fackliga företrädare

2016
PwC levererar sin slutliga rapport om sin detaljerade genomlysning i oktober.
Barn- och utbildningsnämnden arbetar fram ett förslag till ny skolorganisation
Barn- och utbildningsnämndens förslag skickas ut på remiss.

2017
I mars tas beslut om ny skolorganisation i kommunfullmäktige.

Några av huvuddragen I PwC:s rapport och de politiska samtal som beslutet grundar sig på:

Kunskapsresultat

Vi har sedan ett antal år en pågående negativ trend med sämre kunskapsresultat i kommunen och vi vet med säkerhet är att vi inte kan fortsätta som vi gör i dag. Kommunen har som huvudman ett ansvar för att bryta den negativa resultatutvecklingen i kommunens skolor.

Våra skolor / Skolan som lärmiljö

Det är trångt på våra skolor och många är i dåligt skick och behöver renoveras eller byggas om. I något fall kommer det, utöver en ny 7-9 skola i centralorten, krävas att vi river och bygger nytt. Med det stora antal skolenheter i varierande storlek som finns i kommunen är det svårt att driva en rationell verksamhet och samtidigt fördela resurserna så att de kommer alla till godo. Detta missgynnar främst de elever som är i behov av stöd eller mer stimulans så att de kan få mer och likvärdig hjälp på alla skolor. Samtidigt är skolan inte bara en byggnad utan i första hand en miljö för att stimulera lärande. Skolan är en lärmiljö.

Kommunen har som huvudman utöver standarden på våra skolbyggnader även ett ansvar att använda de resurser som finns på bästa sätt för att skapa bra och likvärdiga lärmiljöer för både elever och lärare.

Elevhälsan

Eleverna har förutom rätt till en likvärdig utbildning, en fungerande tillgång till lärare, rätt till elevhälsa. Den faktiska tillgången i vår kommun varierar, där elever på väldigt små skolor kanske inte har tillgång till exempelvis en kurator mer än en gång i veckan, medan elever på en stor skola har en kurator på plats varje dag. Det är i dag svårt att kunna upprätthålla en likvärdig elevhälsa som kan vara närvarande och arbeta främjande och förebyggande med elever och personal med dagens skolorganisation.

Kommunen har som huvudman ett ansvar att skapa en bra och likvärdig elevhälsa för alla elever, oavsett vilken skola man går i.

En sårbar organisation

Skolorganisationen är ”spretig” och innehåller både stora och små skolor. Antalet elever varierar mellan cirka 30 – till drygt 500. Med den skolorganisation vi nu har är det svårt att uppnå en likvärdig skola, inte minst på grund av svårigheten att möta de kompetensbehov som finns i form av pedagoger och ledning. Sårbarheten är hög på vissa skolor vid exempelvis sjukdom eller då personal byter arbetsplats. Skolornas förutsättningar att ha en bredd i kompetenser för att möta rekryteringsutmaningar och finna arbetsformer som minimerar sårbarhet är en allt för stor utmaning. Förutsättningarna för en likvärdig och väl fungerande skola för eleverna, lärare och ledare med dagens skolorganisation är inte goda.

Kommunen har som huvudman ett ansvar för att den struktur skolan organiseras runt gynnar förutsättningarna för likvärdighet i kompetensen hos lärarkåren på våra skolor och minskar deras sårbarhet, samtidigt som det skapas en attraktiv, stimulerande och utvecklande arbetsplats för såväl lärare som ledare inom skolan.

Summeringen av den genomlysning som gjordes av barn- och utbildningsförvaltningen med hjälp av PWC ger en tydlig bild av nödvändigheten av omfattande förändringar:

”Vi vill i sammanhanget betona vikten av att huvudmannen faktiskt agerar i den nuvarande situationen. Den nuvarande situationen tar kraft och energi från huvuduppdraget i förskolan och skolan. Att inte förändra antalet enheter (förskolor och skolor) och investera i att göra de fysiska lokalerna bättre riskerar att förvärra möjligheterna till att ägna sig åt huvuduppdraget. Utan förändring kommer organisationen på flera nivåer (även den politiska nivån) att fortsätta behöva lägga stora delar av tiden på att få vardagen att fungera: hantera de emellanåt dåligt anpassade lokaler som finns efter bästa förmåga och försöka ett ständigt ofärdigt och svåröverskådligt pussel vad gäller tillgång till behörig personal”.

Uppdraget till barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen

 1. Kommunfullmäktige gav barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra organisationsförändringen.

Ny skolorganisation innebär följande:

 • En högstadieskola ska byggas i Falköpings centralort.

Följande skolor ska erbjuda verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 6 samt fritidshem:

 • Broddetorpsskolan
 • Centralskolan
 • Dotorpsskolan
 • Gudhemsskolan
 • Kinnarpsskolan
 • Kyrkerörsskolan
 • Mössebergsskolan
 • Odensbergsskolan
 • Vartoftaskolan
 • Vindängenskolan
 • Åsarpsskolan


Följande skolor ska erbjuda verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 9 samt fritidshem:

 • Flobyskolan
 • Stenstorpsskolan

Grundsärskola med fritidshem ska erbjudas på Vindängenskolan från årskurs 1 till och med årskurs 6, och på högstadieskolan i Falköpings centralort från årskurs 7 till och med årskurs 9 (10).

Följande skolor ska avvecklas:

 • Torbjörntorpsskolan
 • Yllestadsskolan
 • Åsleskolan
 • Åttagårdsskolan

Vidare gav kommunfullmäktige barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag:

Uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen

 1 Uppdrag att genomföra organisationsförändringen - Ny skolorganisation F-6, 7-9, Sär 1-6, Sär 7-9, särskilda undervisningsgrupper (Lilla Fredriksberg, Studiegården och Autism-grupper)

 2 Att se över och vid behov göra förändringar i förskoleorganisationen.

 3 Att ta fram en handlingsplan för i vilken ordning genomförandet skall ske.

 4 Ett politiskt beslut skall tas om maximal restid per dag i respektive stadium.

 6 Ett beslut om en miniminivå på antal timmar per vecka när det gäller tillgång till elevhälsa.

 7 Lyfta och tydliggöra det kompensatoriska uppdraget.

 8 Löfte utfärdat om att alla elever oavsett vilken skola de hamnar på skall ha samma möjlighet att välja tredjespråk

 9 Garantera kvalitet på samtliga skolor, och att resurser fördelas efter behov.

 

Uppdrag till politiken

5 En integrationspolitisk plan som innefattar samtliga skolor skall antas.

10 Ta fram strategiska åtgärder för att elevunderlaget skall bibehållas och helst öka vid de mindre skolorna.

 

Barn- och utbildningsnämndens kompletterande uppdrag till beslutet om
Framtidens skolorganisation i Falköpings kommun

 • Förvaltningen får i uppdrag att se över skolskjutsorganisationen, samt att se över nuvarande upptagningsområden i dialog med berörda. 
 • Förvaltningen får i uppdrag att se över särskolan. 
 • Förvaltningen får i uppdrag att se över inomhus- och utomhusmiljöer så att de är ändamålsenliga för alla barn och elever.
 • Förvaltningen får i uppdrag att i det lokala förändringsarbetet arbeta inkluderande med berörda grupper, såsom föräldraföreningar, personal med flera.