Starta fristående verksamhet

Starta fristående förskola/pedagogisk omsorg
  

Vid en ansökan om kommunens godkännande ska Skollagens krav för aktuell verksamhet vara uppfyllda Kommunen har tagit fram ansökningsblanketter för att underlätta för sökanden och bidra till likvärdighet i beslutsgången.

En huvudman ska i sin ansökan bland annat redovisa verksamhetsidé, inriktning, värdegrund och målsättning samt verksamhetens planerade organisation.
Ansökan ska visa att huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Ansökan med bilagor skickas till barn- och utbildningsförvaltningen där verksamheten avser etablera sig. Ansökan ska komma in till förvaltningen i god tid innan verksamheten beräknas starta. Förvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader, beräknat från att ansökan är komplett. Blanketterna återfinns längst ned på sidan.
   

Riktlinjer för beslut

_______________________________________________________________________________

Starta fristående skola

För att starta en fristående skola eller fritidshem behövs ett tillstånd från Skolinspektionen.

Så ansöker du

Du ansöker enklast med hjälp av skolinspektionens webbformulär. Ansökan ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari året innan skolan ska starta. I ansökan ska det tydligt framgå att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens krav.

Ansökan granskas utifrån skollagen och läroplanen

Skolinspektionen granskar ansökan utifrån de kriterier som är uppsatta för godkännande som huvudman enligt skollagen. Det ankommer på huvudmannen, alltså den som står bakom den fristående skolan, att i sin ansökan tydligt visa att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värden och mål. Efter en första genomgång av ansökan kan Skolinspektionen begära in kompletterande uppgifter.

Kommunen får yttra sig

Ansökan skickas sedan på remiss till den kommun där skolan vill etablera sig. När det gäller gymnasieskolor får även kranskommunerna möjlighet att yttra sig. Kommunerna får tillfälle att yttra sig om effekterna av etableringen av en ny fristående skola eller en ny utbildning på redan befintlig skola.

Skolinspektionen tar beslut

Skolinspektionen tar beslut utifrån de uppgifter som lämnats i ansökan samt eventuella kompletteringar. Skolinspektionen beslutar om godkännande för en skola eller utbildning. Om möjligt ska beslutet vara klart den 1 oktober året innan skolan ska starta. Beslutet skickas till sökande, berörda kommuner, Utbildningsdepartementet, Centrala Studiemedelsnämnden samt Statistiska Centralbyrån.

Skolinspektionens beslut kan överklagas

Skolinspektionens beslut om godkännande och rätt till bidrag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skall skickas eller lämnas till Skolinspektionen. Det ska framgå av överklagandet vilket beslut som överklagas, vilken ändring som önskas samt vilka skäl som finns för ändring av Skolinspektionens beslut.

Läs mer på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson i ärende om barnomsorgspeng


Skolchef
Karina Bronell

karina.bronell@falkoping.se

0515-88 50 05

Ansökningadress
Barn- och utbildningsnämnden
521 81 Falköping