Nyttjande av kommunal mark

Vägskyltar

Arbeten som utförs i och på kommunens gator, vägar och marker innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att underlätta framkomligheten och minimera riskerna, både för dem som utför arbetet som för dem som färdas i området.

Grundläggande bestämmelser för arbete på vägar och mark återfinns i ett flertal lagar och förordningar. Falköpings kommun har därutöver bestämt att vid arbete inom kommunal mark krävs tillstånd. Du måste söka tillstånd för:

Märk väl att alla tre fallen ovan kan vara gällande vid ett och samma arbete. Och om ett arbete inte utförs i enlighet med dessa bestämmelser, eller om brister inte åtgärdas inom angiven tid efter påpekande, äger kommunen rätt att stoppa arbetet.

För den intresserade

Utbildning "Arbete på väg", för de som ska arbeta på kommunens vägar. Utbildningen anordnas av Lärcenter i Falköping och innehåller de grundläggande säkerhetskraven baserat på såväl arbetsmiljölagen som väglagsstiftningen. Fokus, de tre V:na:

Varna trafikanter – Värna trafikanterna – Värna vägarbetarna

Samt de olika rollerna som väghållare och arbetsgivare byggherre och beställare. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster