Nyttjande av kommunal mark

Vägskyltar

Arbeten, uppställningar eller andra former av upplåtelser på offentlig och allmän plats samt kommunens fastighet innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att underlätta framkomligheten och minimera riskerna, dels för dem som utför arbetet, dels för dem som färdas eller vistas i området.

Grundläggande bestämmelser för arbeten på trafikerade ytor och annan användning av kommunens mark återfinns i ett flertal lagar och förordningar. Falköpings kommun har därutöver bestämt att vid arbeten på och nyttjande av kommunal mark krävs tillstånd. Kommunen har utformat krav för vad som gäller enligt nedan:

Om ett arbete, en uppställning eller andra former av upplåtelse inte utförs i enlighet med dessa bestämmelser äger kommunen rätt att avbryta arbetet. Det samma gäller om brister inte åtgärdas inom angiven tid efter påpekande.

Vid arbeten på trafikerade ytor gäller:

Varna – Vägled – Värna

Du ska som trafikant bli vägledd säkert förbi ett vägarbete utan att utsätta dem som arbetar för fara.