Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-08-08

Ålleberg center - nu bygger vi nästa etapp!

Falköpings kommun startade förra året arbetet med att bygga ut externhandelsområdet sydost om Ulricehamnsrondellen. Nu börjar Biltema ta form och gatunätet är snart utbyggt.

I denna etapp är det två gator, Gunnestorpsgatan och Krokstorpsgatan som byggs tillsammans med övrig infrastruktur som VA- och elledningar. Gatorna ansluter till en cirkulationsplats. Projektet byggs i egen regi av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utbyggnaden omfattar cirka 100 000 kvm för handel, restaurang och drivmedelsförsäljning. Totalt är det cirka 400 m gator, 6 500 kvadratmeter parkmark och 42 000 kvadratmeter naturmark som anläggs. Ett femtontal träd planteras utmed gatorna. Dessutom ska cirka 800 meter stenmurar och odlingrösen flyttas. I början av projektet är det mycket ledningar som ska anläggas innan det blir gatubyggnation. Totalt har projektet en budget på 29 850 000 kr. Starten skedde i mars 2018 och allt beräknas vara klart under 2019.

Dagvattenhantering

Stor vikt under detaljplanearbetet har lagts vid att ingen påverkan av förorenat dagvatten skall ske på Natura 2000 området nedströms expolateringsområdet. Lösningen har blivit att dagvatten infiltreras inom området och att överskottsvatten leds via två nya dammar och ett nytt dike nedströms det berörda Natura 2000 området. Allt är dimensionerat för att klara eventuella framtida klimatförändringar med förmodade häftigare regn.

Tidsplan

Arbetet påbörjas mars 2018 och planerar att vara klart under senare delen av 2019.

Budget

29 850 000 kronor.

Karta över områdetPDF

Flygbild över området
Flygbild över området vintertid