Vi bygger på Mösseberg!

Konstsnöspår på Mösseberg

En ny konstsnöanläggning med konstsnöspår på 3,5 km, ett mountainbike-spår samt en ny parkering anläggs på Mössberg. Projektet påbörjades med markförberedelser under våren 2016 och fortlöper under säsongen 2017/2018.

Vi bygger konstsnöspåret för att få en lättskött anläggning och för att det ska finnas plats för både motionsåkare och elitåkare, säger Kjell Björk på park- och gatuavdelningen.

Med det nya konstsnöspåret och ny parkering kommer det också kunna arrangeras större tävlingar.

Under tiden som arbetet pågår kommer maskiner att röra sig i området och en del ytor tas i anspråk för upplag.

Projektets gång

Projektet att bygga nytt konstsnöspår påbörjades under våren 2016, då markförberedelser gjordes. Nu grävs hela vattensystemet ned och alla elkablar byts ut för att kunna driva den nya konstsnöanläggningen. Arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet med reservation för eventuella förseningar.

Andra satsningar är en tunnel som spåret löper genom, ett mountainbike-spår och en ny parkering. Parkeringen innebär 40 nya parkeringsplatser, varav 3 reserveras för parkering med tillstånd för rörelsehindrad. Det möjliggörs även för busstrafik genom en vändzon och en angöringsyta. Samtidigt flyttas spårcentralen med start- och målgång närmare parkeringen.

Nya parkeringsplatser uppe på Mösseberg

Ny parkering

Tidsplan

Arbetet pågår under vintern och en bit in på våren år 2018. Under sommaren kommer sedan den avslutande finplaneringen av grönområden för att återställa efter arbetet.