Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-03-25

Ombyggnad av korsningen Wetterlinsgatan och Dotorpsgatan

Nu startar vi upp arbetet med att höja upp korsningen Wetterlinsgatan och Dotorpsgatan. Korsningen är en viktig skolväg och vi gör detta för att hastighetssäkra de övergångsställen som ligger i korsningen och göra den säkrare med ny belysning. Busshållsplatsen intill får även den ny belysning och väderskydd. Arbetet påbörjas 1 april.

Här på sidan finns viktig information till dig som är boende, trafikant, elev, bussresenär och för dig som är anställd vid skolan eller kör transporter i området.

Översikt avstängd korsning Wetterlinsgatan

Vad är det som ska göras?

I korsningen Wetterlinsgatan och Dotorpsgatan finns fyra övergångsställen. För att öka trafiksäkerheten för de som cyklar eller går kommer korsningen att höjas upp. Belysningen kommer att förbättras genom nya belysningsarmaturer. Busshållplatsen får också en uppfräschning genom att hållplatsen tillgänglighetsanpassas. Samtidigt får busshållplatsen ett väderskydd och belysning.

I samband med att korsningen grävs upp för trafiksäkerhetsåtgärderna kommer vatten- och avloppsledningarna att bytas ut. Arbetet är ett steg i ledet mot att fortsätta utbytet av ledningar längs Wetterlinsgatan på sikt.

Ombyggnation Wetterlinsgatan

Tidplan

Arbetet kommer först att bestå av rivning av gatan samt befintliga underliggande vatten- och avloppsledningar. När alla nya ledningar ligger i marken påbörjas arbetet med att höja ytan på korsningen för att avslutningsvis beläggas med afalt. Planerad start är i början av vecka 14 och arbetet kommer sedan att pågå under hela våren. Går allt enligt planen beräknas arbetet vara slutfört framåt mitten av sommaren 2019.

Hur påverkar det mig?

Under byggnationen blir det begränsad framkomlighet till infarter och till fastigheter i området. Korsningen kommer att hållas avstängd under större delen av arbetet och under tiden dras busslinjer om och trafiken leds annan väg. Det kommer också att förekomma byggtrafik till och från arbetsområdet med tunga fordon. Avstängningar är nödvändigt för att garantera säkerheten för de som utför arbetet och minskar även byggtiden. Vi hoppas på överseende med de störningar som arbetet kan orsaka och ber alla att respektera varnings- och anvisningsskyltar som är till för att vägleda trafikanterna och för att skapa en säker arbetsplats.

Vid vissa tillfällen under byggtiden kan vattentillförseln komma att stängas av men då lämnas separat information till den som berörs samt här på hemsidan under "Servicemeddelanden". Nedan finns mer specifik information om hur du påverkas som trafikant, transportör, bussresenär, boende i området, elev eller verksam på skolan samt som varuleverantör till skolan.

Boende, elever och anställda på skolan

För er som bor i området och för er som går på eller arbetar på Dotorpskolan skickas separat information ut. Boende kommer att hänvisas till temporära in- och utfarter för att kunna nå sina parkeringar. Vi ber er respektera de avstängningar som görs och att ni använder de anvisade in- och utfarterna.

Anställda kommer att kunna parkera på grusparkeringen med infart från Olof Andersgatan. Denna väg kan även föräldrar som släpper av sina barn använda.

Parkering Dotorpsskolan

Gående och cyklister

Medan arbetet pågår kommer korsningen Wetterlinsgatan och Dotorpsgatan att stängas av för trafik. Gående och cyklister kommer dock fortsatt kunna ta sig förbi avstängningen i alla riktningar om man följer anvisningar som finns på skyltar.

Gående och cyklister

Transporter

Kommunen har gått ut med information till företag om avstängningen för att försöka minimera störningar i yrkestrafiken. Dock är det omöjligt att nå fram till alla varför samma information finns här. Om du har en transport som behöver in till området innanför avstängningen norr om Wetterlinsgatan kan du ta kontakt med park- och gatuavdelningen för vidare instruktion. Information lägger vi även ut fortlöpande här på hemsidan under "Servicemeddelanden"länk till annan webbplats.

Tung trafik översikt

Trafikomledning

I första hand hänvisar vi genomfartstrafik att ta Hollendergatan - Odengatan - Sankt Olofsgatan hellre än att ge sig in på bostadsgatorna. Dessa gator är huvudleder med högre kapacitet än lokalgatorna som är smalare och som inte har samma svängutrymme i korsningar. Det här alternativet är också att föredra för genomfart, framför allt för tung trafik, då det även pågår vägarbete på Sankt Sigfridsgatan med begränsad framkomlighet som följd.

Tunga transporter rekommenderar vi att köra runt tätorten via Väg 46 och Väg 184 för de transporter som brukar använda Wetterlinsgatan som genomfart och då passerar korsningen med Dotorpsgatan.

Omledning trafik

Busslinjer

Busslinjerna som i vanliga fall trafikerar Wetterlinsgatan kommer under tiden som korsningen är avstängd att trafikera Fredriksbergsvägen. På Fredriksbergsvägen kommer tillfälliga busshållplatser att sättas upp. Bilden nedan visar vägen som bussen tar och var de tillfälliga busshållplatserna kommer att finnas. Se Västtrafiks hemsida där information om förändringar av bussturer läggs ut. Informationen hittar du då på Västtrafiks sida om Trafikinformation under "Övriga trafikstörningar"länk till annan webbplats.

Tillfälliga busshållplatser och ändrad sträcka

Idrottsområde Dotorp och klassfotbollen

På Dotorp idrottsområde pågår många fritidsaktiviteter. Även om den avstängda korsningen innebär att infart med bil till skolan och området inte är möjlig kommer man som gående eller cyklist förbi som vanligt. Viktigt att tänka på för de föreningar som brukar samlas inför till exempel matcher är att man kan behöva bestämma andra uppsamlingsplatser. Föreningar som berörs kommer att få separat information som även går att skicka vidare till eventuella gästspelande lag.

Klassfotbollen går av stapeln den 25-26 maj 2019 och den påverkas också av avstängningen. Håll utkik på kommunens hemsida under "Servicemeddelanden" för information när det närmar sig.

Vatten och avlopp

Under arbetets gång kan vattnet komma att stängas av periodvis. Detta kommer då ske på vardagar mellan 08.00-16.00 om inget annat uppges. Innan vattnet stängs av meddelas fastighetsägaren om detta men det kan även bli akuta avstängningar/vattenläckor under arbetets gång. Behöver ni vatten under vattenavstängningen rekommenderar vi er att tappa upp vatten.

Viktigt att tänka på efter avstängningen är att det kan förekomma brunt vatten och luft i ledningarna. Detta är inget farligt men ser oaptitligt ut, öppna många kranar och spola i toaletten för att få klart vatten igen. Under tiden som vattnet är avstängt eller om det är brunt vatten efter avstängningen ska man inte använda tvätt- och diskmaskiner.