Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-01-16

Gång- och cykelväg utmed Drakängsvägen

Kommunens gång- och cykelnät växer. Den befintliga grusvägen som går utmed Drakängsvägen ska asfalteras och belysas.

Kommunen har som ambition att flera ska kunna ha cykeln som färdsätt i sitt dagliga liv. Vi vill underlätta för dig som tar cykeln till skola och fritidsaktiviteter och även arbetspendling.

Upprustning av befintligt

Gång- och cykelvägen som går mellan Hasselgatan och Måns Nilsgatan förbättras genom att den breddas och asfalteras. För att den ska upplevas som säker och trygg så sätts också belysning utmed den.

Vi höjer upp gång- och cykelvägen vid de platser där den korsar tvärgatorna. Det gör överfarterna säkrare genom att bilister uppmärksammar cyklister och gående bättre.

Förbifarter

För att kunna arbeta effektivt vid cykelöverfarterna så kommer trafiken in på Måns Nilsgatan, Pilgatan, Videgatan och Hasselgatan att ledas över gräsytorna ut på Drakängsvägen.

Tidplan

Arbetena påbörjas i mitten av januari och beräknas pågå även under februari. Färdigställandet sker i maj när vi har möjlighet att asfaltera.

Kontakt

Håkan Gustafsson
0515-88 52 44
hakan.gustafsson@falkoping.se

 

ProjekteringsritningPDF.