Grävtillstånd och TA-plan

Arbeten som utförs i och på kommunens gator, vägar och marker innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför krävs tillstånd för sådant som schaktning, arbete på väg, uppställning av byggställningar och containrar.