Arbete och annan användning av kommunal mark

Arbeten, uppställningar eller andra former av upplåtelser på offentlig och allmän plats samt på kommunens fastighet innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att underlätta framkomligheten och minimera riskerna, dels för dem som utför arbetet och dels för dem som färdas eller vistas i området.

Grundläggande bestämmelser för arbeten på trafikerade ytor och annan användning av kommunens mark återfinns i ett flertal lagar, förordningar och föreskrifter. Falköping kommun har därutöver egna anvisningar för vad som gäller vid arbeten på och nyttjande av kommunal mark. Kommunens anvisningar hittar du nedan:

 • Arbeten på trafikerade ytor inom kommunen
  För arbeten och uppställningar på kommunens gator, torg, parker, trottorer, gång- och cykelbanor gäller vad som anges i handboken "Arbete på vägPDF"
 •  
 • Om arbetet utförs på statlig väg finns mer information på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
   
 • Schaktning och ledningsarbeten i kommunal mark
  Vad som gäller när du ska gräva i kommunensmark finns anvisat i kommunens Anvisningar för grävning i allmän platsPDF
   
 • Uppställning, torghandel, annat nyttjande eller upplåtelse av allmän platsmark
  De regler som finns för olika sorters användning av allmän plats finns under "Nyttjande av kommunal markPDF" I de fall tillstånd enligt ordningslagen krävs finns ytterligare information på Polismyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ett arbete, en uppställning eller andra former av upplåtelse inte utförs i enlighet med dessa bestämmelser äger kommunen rätt att avbryta arbetet. Det samma gäller om brister inte åtgärdas inom angiven tid efter påpekande.