Kvalitet och utveckling

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att förbättra och säkra kvaliteten för att erbjuda insatser av god kvalitet till de människor som behöver hjälp, stöd och behandling. Detta gör vi genom att ständigt arbeta med uppföljning och utvärdering av verksamheten för att kunna identifiera förbättringsområden och/eller visa på att det vi gör är det rätta.

Det handlar också om att säkerställa det vi sagt att vi ska göra. För att veta och kunna bedöma kvalitet och resultat av verksamheten utvecklar vi våra metoder för uppföljning och utvärdering kontinuerligt och långsiktigt.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialförvaltningen har tagit fram ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet som innehåller en struktur för att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten samt vad, hur och när uppföljning och utvärdering ska göras. Det är ett verktyg som vi måste ha för att kunna säkra kvaliteten. Ledningssystemet ska vara ett stöd för ledningen att göra verksamheten säker och för att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt sätt. Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet fastställs och personalen görs delaktig i kvalitetsarbetet.

Vårt tanke- och arbetssätt

Det grundläggande tanke- och arbetssättet i vårt kvalitetsarbete kan beskrivas enligt nedanstående modell. Även kallad PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act)

Metoder/verktyg i förbättringsarbetet

Socialförvaltningen använder ett antal metoder/verktyg som tillsammans förväntas garantera en god kvalitet på socialförvaltningens insatser samt medverkar till en kontinuerlig utveckling av kvaliteten.

Se metoder

Uppföljning

Avdelningschefen för respektive verksamhet ansvarar för att ledningssystemet upprättas, tillämpas, följs upp och revideras en gång per år. Ändringar i systemet och processerna ska ske i samråd med den bitr. socialchefen.

Jämför äldreboenden och kommuner med Äldreguiden 

På Äldreguiden finns aktuell information om hemtjänstverksamheter, särskilda boenden och dagverksamheter på enhetsnivå. Samtliga kommuner har lämnat uppgifter till Äldreguiden. Du kan jämföra hur bra de är på olika kvalitetsområden.
                 
Äldreguiden Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster