Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att säkerhetsställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt gällande lagstiftning och författningar tillgodoses i vården.

MAS har utifrån detta ansvar att tillse

  • att riktlinjer för hur vården/omvårdnaden ska bedrivas samt rutiner för t.ex. läkemedelshantering och dokumentation utarbetas
  • att patientens ges den vård och behandling som läkare ordinerat
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienten
  • att rutiner om avvikelser och anmälan om skador (Lex Maria) tas fram
  • att i övrigt arbetet utförs i enlighet med gällande författningar, direktiv o dyl.