Missbruk och våld

Har du, eller har du någon anhörig som har beroendeproblem? Det kan gälla alkohol, narkotika eller spelproblem. Är du själv, eller någon i din närhet, utsatt för våld? Det är en situation som kan vara svår att själv ta sig ur.

Missbruk

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du vända dig till socialtjänsten. Vi vänder oss till dig med beroende av alkohol, droger eller spel om pengar, men även till dig med andra sociala problem till exempel våld i nära relationer.

I Falköping arbetar vi först och främst med behandling på hemmaplan och vi har olika stöd- och behandlingsinsatser att erbjuda.

Din första kontakt med oss är ett möte med en erfaren socialsekreterare för en första bedömning av dina behov och önskemål. Vid fortsatt behov av stöd eller insatser från socialtjänsten slussas du vidare för en utredning enligt socialtjänstlagen (SoL). Utredningen utmynnar i förslag på lämpliga insatser utifrån dina behov. Vi handlägger även ärenden med stöd av lag om vård av missbrukare i särskilda fall (LVM).

Du är välkommen att kontakta mottagningssektionen för råd och stöd via socialtjänstens reception.

Testa dina alkoholvanor med alkoholprofilenlänk till annan webbplats

Våld i nära relation

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld mellan närstående och gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer. Det inkluderar unga som gamla människor.

Vad är våld?

Nedan finns exempel på olika typer av våld.

 • Fysiskt våld
  Att bli knuffad, fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.
 • Psykiskt våld
  Kränkningar som med ord eller handling riktas mot en person.
 • Materiellt våld
  Den som utsätter dig för våld slår sönder väggar, dörrar eller förstör ägodelar, särskilt sådana som är av betydelse.
 • Sexuellt våld
  Att utföra sexuella handlingar mot sin vilja, eller tvingas till sex. Kan även vara att personen smeker dig mot din vilja.
 • Ekonomiskt våld
  När man inte får bestämma över och ha tillgång till sin ekonomi. Det kan också handla om att tvingas ta lån eller att tvingas medverka i olagliga gärningar som avser ekonomi.
 • Latent våld
  Att hela tiden vara orolig och spänd, när man väntar på nästa våldshandling.
 • Försummelse
  Människor som är beroende av någon annan för daglig vård och omsorg, och exempelvis inte får medicin eller näringsrik mat. Du kan också vägras toalettbesök, uppstigning ur sängen eller påklädning. Den kan även vara så att du hindras från att använda hjälpmedel i din vardag, såsom rullstol eller käpp.

Vilken hjälp kan du få?

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att ge stöd och hjälp till dig som bor i Falköpings kommun och är utsatt för våld. Det kostar ingenting. Du behöver inte säga ditt namn om du inte vill. Alla har tystnadsplikt eller tystnadslöfte.

Du kan:

 • Ringa och be om råd
 • Ansöka om skyddat boende i en akut situation
 • Ansöka om samtalsstöd och/eller socialt stöd
 • Ansöka om ekonomisk hjälp
 • Ansöka om stöd i att finna en annan bostad
 • Få hjälp vid frågor om skilsmässa
 • Få hjälp vid frågor om vårdnad och umgänge om barn
 • Få hjälp att ta nödvändiga kontakter, såsom med andra myndigheter

Du kan också få kostnadsfri hjälp från:

 • Polisen -  Få hjälp att göra en polisanmälan och att ansöka om besöksförbud.
 • Vårdcentralen - Samtalsstöd (kurator eller sjuksköterska), få fysiska skador dokumenterade.
 • Utväg Skaraborg - Samtalsstöd (enskilt eller i grupp).
 • Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan - Samtalsstöd, skyddat boende.
 • Brottsofferjouren - Samtalsstöd, stöd att göra polisanmälan, kontakta myndigheter, få vetskap om ersättningar du kan kräva eller få stöd vid rättegång.

Blir du utsatt för våld?

Kontakta samordnare för relationsvåld via socialtjänstens reception på telefonnummer 0515-88 53 20. Om du är under 18 år, be att få tala med en handläggare i barngruppen. Socialjouren kan även nås via SOS-alarm övrig tid på dygnet. Läs mer om hur du når socialjouren.

Övriga hjälpinsatser vid relationsvåld

Förutom socialtjänsten finns det fler organisationer som du kan ta kontakt med och som kan vara ett stöd vid våld i nära relation:

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Ungdomars alkohol- och drogvanor

I Falköpings kommun genomför en drogvaneundersökning från CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) var tredje år.

Alla ska kunna träna på dopningsfria anläggningar

Falköpings kommun ingår det nationella nätverket PRODIS. Det arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Cirka 100 kommuner och 600 träningsanläggningar är anslutna och de arbetar alla med den gemensamma arbetsmetoden 100% ren hårdträning.

100 % ren hårdträning

Metoden ska minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Detta sker genom att anläggningarna utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i tillsammans med träningsbranschen, polisen, riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

Centrala delar i arbetsmetoden är:

 • Utbildning för nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, tränings- ansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) för att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten och vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.
 • Diplomering av träningsanläggningar
 • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, socialtjänst, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.