Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Bronsåldersgrav

Skogsstyrelsen har beviljat 45 000 kr i bidrag till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås). Syftet med åtgärderna är att gynna det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden i två tätortsnära friluftsområden i Floby.

Bidraget har använts till följande åtgärder:

  1. Skapa och utveckla skogsbryn. Skogsbryn dvs. gränsen mellan odlingslandskapet och skogen är en mycket artrik miljö både med avseende på växter och djur. Många fågelarter väljer att häcka i de täta buskarna och rådjur, harar och älgar söker skydd i de täta buskagen för att beta. Skogsbrynen är även ett vackert inslag i landskapsbilden genom sina blommande buskar och träd.
  2. Frihuggning av ekar i ekskogen som omger elljusspåret i Floby. Ekarna behöver ljus för att kunna utvecklas till vidkroniga ekar på sikt.
  3. En rad med granar har avverkats utefter spåret för att öppna upp vid spåret och för att underlätta skidåkning i spåret.
  4. Synliggörande av bronsåldersgraven vid elljusspåret i Floby. Granar som skymmer graven har avverkats och buskar har röjts bort.
  5. Betesmarken i anslutning till Grisslebäcken har utökats genom att skapa skogsbete. En gropavall i betesmarken har synligjorts genom att röja bort buskar och träd.