Naturinventeringar

Lila backsippor bland grönska

Ängs- och hagmarksinventering

Naturliga ängs- och hagmarker tillhör jordbrukslandskapets rikaste biotoper. En inventering av ängar och hagar i Skaraborg utfördes i länsstyrelsens regi under 1989–1990. Den visar att den högsta andelen ängs- och hagmarker av mycket hög klass och högsta klass är belägna i Falköping både när det gäller areal och antal.

Ängs- och betesmarksinventering

En uppföljande inventering av ängs- och betesmarker utfördes av Jordbruksverket under 2002–2004. Enligt denna finns det 2 742 ha betesmark, varav 37 ha är skogsbete. Cirka 56 ha hävdas som ängsmark. I denna inventering har ingen klassning utförts av objekten.

Våtmarksinventering

Den fördjupade våtmarksinventeringen som utförts i Skaraborg i länsstyrelsens regi visar att den högsta andelen våtmarker av högsta klass är belägna i Falköping både när det gäller areal och antal. De mest värdefulla våtmarkerna som utgörs av rikkärr ligger i anslutning till platåbergen.  

Lövskogsinventering

Lövskogsinventeringen i Falköpings kommun blev klar 2005. Arealen lövskogar i kommunen uppskattas till 13 656 ha. Vid jämförelser med andra inventeringar av lövskog som har utförts i Västra Götaland, så har Falköpings kommun både den största arealen och den största koncentrationen av lövskogar i länet. De värdefullaste lövskogarna utgörs av sluttningsskogar i anslutning till platåbergen, ask-klibbalskog utmed Lidan, sumpskogar med klibbal och ädellövskog i Vilske-Kleva.   

Inventering av skyddsvärda trädöppnas i nytt fönster

Falköpings kommun har fått 100 000 kr i bidrag från länsstyrelsen för att inventera skyddsvärda träd i kommunen. Syftet med inventeringen är att få kunskap om var de äldsta träden finns och vilken status de har. Skyddsvärda träd kallas träd som oftast är gamla och har sällsynta insekter och lavar. Ofta är det ekar men även andra stora lövträd och även granar kan vara skyddsvärda. Både levande och döda träd ingår i definitionen skyddsvärda träd.