Falköpings kommun har fått 590 000 kronor i bidrag till naturvårdsprojektet Friggeråkerssjön

Skrattmåsar

Falköpings kommun har fått 590 000 kronor i statliga bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Friggeråkerssjön. Syftet med projektet är att skapa en större våtmark norr om Marjarps industriområde. I projektet ingår att ta fram underlag till en ansökan om tillstånd för våtmarksanläggning. Processen kommer omfatta bland annat framtagande av ritning över våtmarken, genomförande av en geoteknisk undersökning, samt arkeologiska utredningar.

Projektet syftar till att skapa en bättre vattenhållande och flödesutjämnade förmåga på utsatt lokal. Det är tänkt att genomföras i form av en större våtmark som även också ska tjäna som en viktig lokal för biologisk mångfald. Med närheten till tätorterna Falköping, Torbjörntorp och Gudhem har lokalen goda förutsättningar att bli ett utflyktsmål och öka rekreationsmöjligheterna.

Markägarna och kommunen har gemensamt uppmärksammat ett växande problem med översvämningar i området norr om Marjarps industriområde. Dels beror dessa på ökade frekvens av skyfall och dels beror de på Falköpings ökade förtätning och hårdgörande av ytor. Falköpings tätort expanderar utmed järnvägen norrut. Exploateringen genererar mer hårdgjorda ytor som vid regn ger en snabb avrinning. Den snabba avrinningen ger höga flöden i vattendragen nedströms och en ökad risk för översvämning och erosion. Vattnet från denna del av tätorten rinner till Slafsan och Hornborgaån för att till slut hamna i Hornborgasjön. En del ytor har hittills kunnat fördröjas inom kommunal mark men ju längre norrut exploateringen sker desto mindre möjligheter finns att hantera vattnet inom kommunal mark. Det krävs väldigt stora ytor och idag är en stor andel av marken inom området bra jordbruksmark i privat ägo med dåliga förutsättningar för att göra om till våtmarker. Fastighetsägare nedströms har under senare år hört av sig med synpunkter på att avrinningen ökat och tillsammans har vi hittat en lösning i form av anläggande av en större våtmark inom några privata fastigheter.

Om våtmarken anläggs medför det stora positiva effekter både för fastighetsägarna och för samhället i stort. Den främsta miljönyttan är rening av dagvatten från tätorten och vatten från uppströms belägen jordbruksmark. En annan viktig aspekt inte minst för kommunen är att det blir en utjämning och fördröjning av vattnet vilket är positivt både vid häftiga regn och under långa torrperioder då man kan hålla kvar vattnet och få till en grundvattenbildning. Projektet bidrar även till att öka den biologiska mångfalden. Våtmarker är livsviktiga livsmiljöer för en stor mängd arter. Nitton procent av Sveriges rödlistade arter förekommer i olika typer av våtmarker, varav elva procent är direkt knutna till våtmarker.

Projektledare är VA-projektör Mikael broberg.