Publicerad: 2018-11-02

Den politiska majoritetens vision för Falköping

Dan Gabrielsson, Karola Svensson och Dan Hovskär framför stadshusets entré

Dan Gabrielsson, Karola Svensson och Dan Hovskär har formulerat sin politiska vision för Falköpings kommun 2019-2022.

Falköpings kommun styrs sedan 2008 av en politisk majoritet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och kristdemokraterna. Den konstella­tionen fortsätter och inför den nya mandatperioden 2019–2022 har Dan Gabrielsson (S), Karola Svensson (C) och Dan Hovskär (KD) angett sina politiska visioner för kommunens utveckling inom ett flertal verksamhetsområden.

Vi vill att Falköpings kommun ska vara en kommun där alla kan känna sig välkomna och delaktiga, säger Dan Gabrielsson (S), Karola Svensson (C) och Dan Hovskär (KD).Den politiska visionen handlar om inkludering, utbildning, jobb och företagande, medborgar­dialog och landsbygdsutveckling. Men även ekonomi, boende, trygghet, kultur och folkhälsa är viktigt för att invånarna ska kunna leva Det goda livet i Falköpings kommun.

 

Majoritetens visioner för nästa mandatperiod

Den politiska majoriteten har sammanställt sin vision för kommunens utveckling de kommande fyra åren på följande sätt.

..............................

Barnomsorg och utbildning

Arbetet med att utveckla lärmiljöer fortsätter under mandatperioden för att fler barn och ungdomar ska nå målen. Fritidshem och förskola ska finnas nära där människor bor för att hela kommunen ska kunna leva. Parallellt med detta kommer organisationen för skolskjutsning ses över för att alla barn ska få en rimlig resväg. Vi ska verka för att successivt minska barngrupperna/klasserna, alternativt öka personaltätheten inom förskolan och skolan. Elevhälsan ska fortsätta utvecklas.

Vård och omsorg

Den vård och omsorg som kommunen erbjuder ska vara tillgänglig och ha en hög kvalité. Trygghetsboende i den form som finns i bland annat Stenstorp och Åsarp behöver utvecklas på fler orter i kommunen. De som har biståndsbeslut inom hemtjänsten ska kunna välja utförare, kommunal hemtjänst eller privata företag (LOV) enligt tidigare beslut. Vi kommer utreda möjligheten till boendegaranti för personer över 85 år och verka för bättre kontinuitet av hemtjänstens personal, hos dem som använder sig av hemtjänst.

Kommunal service

Under mandatperioden ska tätortsvandringar ske årligen i de större tätorterna för att öka trivsel och skötsel tillsammans med invånare, föreningar och näringsliv.

Vi kommer fortsätta arbeta för att Falköpings kommun ska vara en attraktiv pendlingskommun med goda förbindelser för buss och tåg. Kollektivtrafikens linjer behöver ses över liksom utveckling av närtrafiken och vi kommer jobba för utökat antal tåg- och busstopp.

Jobb, företagande och integration

Fler och växande företag i Falköpings kommun är en förutsättning för kommunens utveckling. För att näringslivet ska kunna utvecklas ska vi fortsätta göra satsningar på infrastruktur, kommunikationer, utbildning och ha god tillgång på tomtmark.

Vi vill utreda möjligheten att starta upp en samlastningscentral för samdistribution av alla produkter, livsmedel och förbrukningsmaterial som levereras till kommunens verksamheter.

Ett arbets- och rehabcenter är under uppstart, där vi på ett bättre sätt ska kunna ta vara på och hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Landsbygd

Kommunen ska präglas av levande landsbygd där det finns goda förutsättningar för boende och företagande i hela kommunen. Alla orter ska vara attraktiva och vi kommer ta fram ett landsbygdsprogram där vi prioriterar utveckling och försköning i nära samarbete med invånare, näringsliv och föreningsliv, bland annat genom årliga tätortsvandringar.

Demokrati, medborgardialog, folkhälsa och kultur

Under 2018 har vi arbetat med hållbar inkludering, medmänsklighet, civilkurage, öppenhet och en vilja till dialog. Det kommer vi fortsätta arbeta med, genom medskapande dialoger för att medborgarna ska känna större delaktighet.

Under ett antal år har frågan om ett Föreningshus diskuterats och under mandatperioden vill vi utreda möjligheten till att skapa detta hus.

Vi vill under mandatperioden utreda hur ishallen kan energioptimeras och ta fram kostnader på hur ishallen kan utvecklas.

Under mandatperioden vill vi även utreda möjligheten till att införa en fritidscheck för barn och unga, 0–18 år, för att öka inkluderingen och få fler barn och ungdomar att röra på sig i ett folkhälsoperspektiv.

Arbetsgivarpolitik

I Falköpings kommun har vi stora rekryteringsbehov framför oss och vi ska ha en bra arbets­givar­politik som skapar förutsättningar för nöjda medarbetare som känner stolthet för sitt arbete och kommunens verksamheter.

En viktig del i detta är att anställningsförhållanden och villkor är bra. I linje med tidigare beslut, om heltid som norm, vill vi arbeta för att allmänna visstidsanställningar minskar.

Personal och medarbetare ska kunna vidareutbilda sig och olika karriärvägar ska finnas inom våra verksamheter. Det goda ledarskapet är ett annat område för att skapa en attraktiv arbetsplats och arbetet med ledarprogram ska utvecklas.

Boende

I Falköpings kommun ska alla kunna leva Det goda livet. En förutsättning för det är att vi säkerställer en god planberedskap och tillgång till byggklara tomter för nyproduktion av olika boendeformer i hela kommunen. Av miljöhänsyn ser vi gärna att fler bostäder byggs i trä.

För att hela kommunen ska utvecklas behövs nya bostäder i de mindre tätorterna vilket kommer vara ett prioriterat område under mandatperioden. Vi kommer jobba för att fler aktörer är med och utvecklar bostadsmarknaden i Falköpings kommun.

Dan Gabrielsson, Socialdemokraterna
Karola Svensson, Centerpartiet
Dan Hovskär, Kristdemokraterna