Publicerad: 2019-02-01

Vatten- och avloppssystemet rustas upp i Kättilstorp

Vatten- och avloppsystemet i Kättilstorp ska rustas upp så att de möter dagens miljökrav. En ny pumpstation ska installeras för att pumpa spillvatten till vår moderna anläggning i Falköping och dagvattenledningar ska installeras där det saknas på Villagatan och Ryttarevägen. Resultatet av arbetet gör att vi sedan står väl rustade inför framtiden och förhindrar källaröversvämmningar.

Flera fastigheter på Ryttarevägen och Villagatan i Kättilstorp har idag sin dränering och i vissa fall även stuprör anslutna till spillvattenledningen. Detta är inte längre tillåtet enligt lag, då dagvatten kan orsaka stora problem i ledningsnät och reningsverk. Därför gör vi nu en helrenovering med nya dagvattenserviser till alla fastigheter på Ryttarevägen och Villavägen och installerar nya ledningar och en ny pumpstation.

Separering av ledningar

Spillvattenledningar har en viss dimension för att kunna ta hand om spillvatten från kök, toalett och tvätt. Då dagvattenledningarna är kopplade till spillvattenledningarna får ledningarna ta hand även om takvatten och i vissa fall dräneringsvatten. Det blir alldeles för mycket vatten och ledningssystemet kan bli fullt, vilket i sin tur kan kan orsaka källaröversvämningar. I dessa fall kommer det också mer vatten till reningsverk och pumpstationer än vad de har kapacitet att ta hand om. Detta gör att det kan komma ut orenat vatten i våra vattendrag och det möter inte enligt lag dagens miljökrav.

Påverkan hos kunder

Arbetet är indelat i etapper och börjar på Ryttarevägen och fortsätter sedan till Villagatan. Du som berörs får information i brevlådan, spara den gärna tills arbetet är slutfört.

Vi ber om överseende med de olägenheter som arbetet medför för de som berörs.

Läs mer om VA-arbetet i Kättlistorp

 

Kontakt

Projektledare
Rasmus Johansson
0515-88 50 18

Arbetsledare på plats
Kjell Björk
0515-88 52 25

Ansvarig Separering
Mikael Larsson
0515-88 52 12

Vid akuta problem efter arbetstid ring jourtelefon 0515-88 77 77.