Styrdokument

Verksamheten i Falköpings kommun styrs av policyer, strategier, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner som antagits av kommunfullmäktige, de olika nämnderna eller av förvaltningarna.

Policy

Strategi/vision

Handlingsplan

Riktlinje

Plan och program

Rutin

Definition för olika styrdokument

Policy

En policy anger principer som kan tjäna som vägledning. Antas av kommunfullmäktige.

Strategi

Strategin antas av kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd och gäller en begränsad period.

Handlingsplan

En handlingsplan beskriver konkret önskade åtgärder. Handlingsplanen beslutas av förvaltningschef.

Riktlinje

Riktlinjer anger huvuddragen (en slags handbok). Antas av kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd.

Rutin

Rutiner är förvaltningens verktyg för att verkställa politiska beslut. Beslutas av ansvarig chef.