Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har som övergripande mål att verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens frågor i samband med plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering.

Byggnadsnämnden ansvarar även för fastställande och register över gatu- och kvartersnamn samt beslutar i ärenden om dispens från gällande strandskydd och utövar tillsynen över sådana strandskyddsområden.

Byggnadsnämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ som behövs i frågor som rör planläggning, byggande och fastighetsbildning, lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.

Byggnadsnämndens ansvar verkställs av stadsbyggnadsavdelningenlänk till annan webbplats som hör till kommunledningsförvaltningen.

Ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2019–31 december 2022.

Dan Hovskär (KD)
Ordförande

Corry Thuresson (S)
1:e vice ordförande

Ingrid A. Jarlsson

Johan Eriksson (M)
2:e vice ordförande