Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskole- och fritidshemsverksamheten, skolbarnomsorgen, grundskolan, obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Inklusive det kommunala uppföljningsansvaret, den kommunala musikskolan och fritidsgårdsverksamheten.

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden
1 januari 2019–31 december 2022.

Eva Dahlgren (C)
Ordförande

Angela Joelsson (KD)
1:e vice ordförande

Fredy Neüman (S)
2:e vice ordförande