Ett ärendes gång

Ett ärende börjar alltid med att en handling anländer till kommunen från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan också vara en handling som skrivits av en tjänsteperson eller kommer från en nämnd inom kommunen. Handlingen blir ett ärende som ger upphov till flera arbetssteg, tills dess ärendet avslutas.

 • Handlingen registreras på en postlista. Om handlingen blir ett nytt ärende eller tillhör ett befintligt ärende har den ett ärendenummer och finns också registrerad i diariet.
 • Om synpunkter på ärendet behövs från annan myndighet skickas en remiss.    
 • Tjänsteperson inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet.
 • Remissvar/tjänsteutlåtande kommer in.    
 • När ett ärende är färdigberett tas det upp på en föredragningslista/kallelse till den politiska nämnden.     
 • Nämnden beslutar i ärendet och protokoll skrivs.
 • Beslutet expedieras till berörda.
 • Ärendet avslutas och arkiveras.

Ett konkret exempel på ett ärendes gång

 1. En politiker skriver en motion och föreslår att kommunen ska ha en borgerlig begravningsförrättare.
 2. Ärendet registreras (diarieförs) vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer. Diarienumret används för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in och för att underlätta sökning av ärendet.
 3. Beredning av ärendet. Det innebär att underlag för beslut tas fram. Detta underlag tas fram av tjänsteperson vid de förvaltningar där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till exempelvis lagstiftning, utredningar och regler. Tjänstepersonen skriver ett förslag till beslut. Ibland remitteras ärenden vidare till andra nämnder för synpunkter.
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen. De politiska representanterna i arbetsutskottet yrkar avslag eller bifall till förslaget.
 5. Motionen tas upp i kommunstyrelsen, där de politiska representanterna yrkar avslag eller bifall.
 6. Motionen behandlas i kommunfullmäktige. Där blir det debatt om innehållet och syftet.
 7. Därefter beslutar kommunfullmäktige att anta eller avslå motionen. Om kommunfullmäktige beslutar att anta motionen så får, i detta fall, kommunstyrelsen uppdraget att genomföra beslutet att tillsätta en borgerlig begravningsförrättare.