Föreskrifter, styrdokument och årsredovisning

Som medborgare har du rätt att förvänta dig verksamheter med god kvalitet för dina skattepengar. Vi arbetar dagligen för att du ska vara nöjd med vår service och våra tjänster. Det innebär ett systematiskt kvalitetsarbete för dig som medborgare, för våra medarbetare och i ledning/styrning av verksamheterna.

Policier, strategier, planer och fastlagda program utgör grunden för kvalitetsledning och styrning. De två strategiskt viktigaste dokumenteten är kommunens flerårsplan och årsredovisning.

Flerårsplan

Kommunens flerårsplan antas av kommunfullmäktige. Den inkluderar de fyra övergripande målen och riktlinjer för de kommande åren och budget för det närmaste året. Nämnderna ska i sina verksamhetsplaner formulera egna delmål, med utgångspunkt i de kommunövergripande målen.

Indikatorer

Samtidigt som fullmäktige beslutar om målen anger man också hur dessa mål ska mätas. Indikatorer indikerar, som namnet antyder, i vilken mån man når målet. Dessa ska användas vid uppföljningen och några målvärden anges därför inte. För många av målen behövs flera indikatorer för att en rättvis presentation av måluppfyllelsen ska kunna ges. Det är en fördel om indikatorer av olika typer används. I flerårsplanen framgår hur ofta mätning sker, några indikatorer mäts ofta och några enbart vartannat år, vi eftersträvar en blandning av olika typer också avseende denna aspekt.

Årsredovisning

Uppföljning av målen i flerårsplanen sker mot de indikatorer som finns angivna för varje mål. Uppföljning av den hållbara utvecklingen i Falköpings kommun sker i den årliga hållbarhetsredovisningen som ingår i bokslutet. Kommunstyrelsen följer upp utvecklingen inom medarbetarskap och ledarskap, ekonomiska mål och ramar samt verksamhetens mål på en kommunövergripande nivå och rapporterar till fullmäktige. Uppföljningar görs i kvartalsrapporter, delårsbokslut och i årsbokslutet.

Nämnderna följer upp sin egen ekonomi och sina egna delmål. Rapport om måluppfyllelse avseende kommunövergripande mål lämnas till kommunstyrelsen vid kvartalsuppföljningar samt vid delårs- och årsboksluten.