Sök pengar från Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

Ansökan om stimulansmedel hos Samrådet för lokalt folkhälsoarbete i Falköpings kommun

Samrådet om lokalt folkhälsoarbete i Falköping är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet.

Prioriterade målgrupper: barn- och ungdomar 0-25 år samt personer 60 år och äldre.

Det övergripande målet för folkhälsa är att:
"skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen"

Beslut om stimulansmedel

Ansökan om stimulansmedel upp till 40.000 kronor beslutas fortlöpande av folkhälsostrategen och i samråd med samrådets presidium. Ansökningar som överstiger 40.000 kronor beslutas av samrådet.

Ansökningar för hösten 2019 lämnas in senast den 30 september och behandlas på samråd 21 oktober. Kontakta folkhälsostrategen för mer information.

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete beviljar inte stimulansmedel till:

  • Aktiviteter som rör ordinarie verksamhet
  • Aktiviteter som är enskilda händelser utan planering om fortsättning av något slag

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete sammanställer varje år en verksamhetsberättelse från föregående år, i den presenteras kort vilka som har beviljats stimulansmedel under året. Därutöver är det Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ambition att fortlöpande kunna visa bilder med berättande text om aktiviteter som sker som bekostas av rådet och som läggs ut på kommunens webbsida. Vi uppskattar om ni vill bidra med detta och skicka bilder och berätta lite om de aktiviteter som ni blivit beviljade stimulansmedel för.

Aktiviteter/projekt som har finansierats genom bidrag från Samrådet för lokalt folkhälsoarbete ska ha med samrådets logotyp vid annonsering, information med mera.

Hur de personuppgifter du lämnar i ansökan hanteras

Kommunen måste säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen och publicering av personuppgifter. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i rådets verksamhet. Samrådet för lokalt folkhälsoarbete kommer att använda de efterfrågade personuppgifterna för kontakt och kommunikation med dig. Genom att fylla i ansökan samtycker du till att dina uppgifter används på detta sätt.