Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och har ett övergripande ansvar för utveckling av och samordning inom kommunen.

Ledamöter och ersättare

Adam Johansson (M)

Adam Johansson (M)
Ordförande

Karola Svensson (C)

Karola Svensson (C)
1:e vice ordförande

Ingvor Bergman (S)

Ingvor Bergman (S)
2:e vice ordförande

Kallelser med föredragningslista och handlingar

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.

När ärendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet kan självt fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i sådana ärenden som särskilt delegerats till utskottet.

Kallelser med föredragningslista

Protokoll

Sammanträdesdagar 2021

 • 27 januari, klockan 13.00
 • 3 mars, klockan 13.00
 • 31 mars, klockan 13.00
 • 5 maj, klockan 13.00
 • 2 juni, klockan 13.00
 • 23 juni, klockan 13.00
 • 1 september, klockan 13.00
 • 29 september, klockan 13.00
 • 3 november, klockan 13.00
 • 8 december, klockan 13.00

Kommunstyrelsens beredning hållbar samhällsplanering

Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta en beredning för hållbar samhällsplanering

Beredningen ska arbeta för en tydligare och bredare politisk förankring när det gäller långsiktiga och strategiska frågor om utveckling av kommunens översiktliga fysiska planeringen.

Syfte är att skapa en långsiktig och strategisk hållbar samhällsplanering.

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett utskott under kommunstyrelsen för frågor som berör social hållbarhet

Utskottet tar över de frågor som förut behandlades i folkhälsorådet, demokratiberedningen, mångfaldsutskottet, och brottsförebyggande rådet. Syftet är att skapa en mer sammanhållen politisk hantering och styrning i frågor som rör social hållbarhet.

Ledamöter, ersättare och adjungerade ledamöter är valda för mandat­perioden 2019–2022.

Protokoll

Sammanträdesdagar 2021

 • Onsdag 27 januari, klockan 17.00
 • Torsdag 4 mars, klockan 13.00
 • Torsdag 8 april, klockan 13.00
 • Torsdag 10 juni, klockan 13.00
 • Torsdag 9 september, klockan 13.00
 • Torsdag 28 oktober, klockan 13.00
 • Torsdag 2 december, klockan 13.00

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2021

 • 13 januari, klockan 13.00
 • 10 februari, klockan 13.00
 • 17 mars, klockan 13.00
 • 14 april, klockan 13.00
 • 19 maj, klockan 13.00
 • 16 juni, klockan 13.00
 • 18 augusti, klockan 13.00
 • 15 september, klockan 13.00
 • 13 oktober, klockan 13.00
 • 17 november, klockan 13.00

Postlista